Teracom ingår i Sveriges Totalförsvar och vid allvarliga kriser i samhället har Teracom uppgiften att säkerställa att information når fram så att skadeverkningarna minimeras. Detta gör vi genom att vi har en uppbyggd beredskapsförmåga, i form av beredskapsmateriel och en övad organisation.

Bland våra viktigaste uppdrag är att se till att Rakel, radiokommunikationsnätet som används av bland andra polis och brandkår, fungerar och att VMA, viktigt meddelande till allmänheten, alltid kan sändas ut. Sveriges Radio P4 är beredskapskanalen som alltid ska fungera, oavsett stormar, bränder, påverkansoperationer och andra extraordinära incidenter.

Teracom medverkar regelbundet i övningar och samverkar då med Försvarsmakten, Post och Telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att klara beredskapsbehoven har vi tillgång till bland annat
Mastbilar
Reservmaster
Mobila basstationer
Radiolänkar
Mobila elverk
Redundanta förbindelser
Reservplatser för övervakning, produktion och ledning

Teracoms beredskapsförmåga omfattar bland annat
Övningsledning och organisation för krisledning
24/7 övervakning och NOC
Utkallning av säkerhetsklassad servicetekniker
Projektering av säkerhetsklassad personal
Geografiskt spridda lagerplatser
Organisation som kan utföra transporter, testning och reparationer 

Är din organisation utpekad att förebygga, motstå och hantera krissituationer?

- I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om statliga myndigheters åtgärder för att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Förordningen innehåller även bestämmelser om bevakningsansvariga myndigheters åtgärder inför och vid höjd beredskap.

- I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och landsting ska vidta vid höjd beredskap.

Hör av dig om du vill diskutera hur Teracoms beredskapsförmåga skulle kunna hjälpa er organisation.

Relaterat

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?

Vevradio - en viktig del av krislådan

En kort film om varför vevradion är en viktig del av hemberedskapen och bör finnas i varje krislåda.

Startskott för Aurora 17!

Teracom ingår i Sveriges Totalförsvar tillsammans med Försvarsmakten och deltar i Aurora som civil aktör under perioden 18-29 september.

Påverkansoperationer – någon testar oss

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?