Styrning för ett ansvarsfullt företagande

Teracom Samhällsnäts verksamhetsstyrning utgår bland annat från statens ägarpolicy. Det innebär att vi ska agera föredömnlingt inom området hållbart företagande och i övrgit agera på ett sätt som inger offentligt förtroende.

Vi ser tydligt att Teracom Samhällsnäts konkurrenskraft stärks av att vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten. Möjligheter och risker inom hållbarhetsområdet fångas upp och hanteras via regelbundna risk- och väsentlighetsanalyser. Uppföljning av hållbarhetsarbetet sker dels via strategiarbete och treårsplaner, vilka beslutas av styrelser och följs upp genom regelbunden rapportering, dels via policydokument och uppföljning genom internkontroll.

Ledningen ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att efterleva internationella riktlinjer för hållbarhet. Cheferna ansvarar för att känna till innehållet i samtliga policydokument med tillhörande regler och säkerställa att dessa efterlevs. Teracom Samhällsnäts ställningstaganden för ett ansvarsfullt företagande sammanfattas i en koncerngemensam etikpolicy, vilken konkretiseras i en Code of Conduct som riktas till samtliga medarbetare och en Uppförandekod för leverantörer.

Medarbetare i Teracom Groups företag, samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till dessa företag kan använda sig av en etablerad rapporteringsrutin vid misstanke om allvarliga oegentligheter. Denna whistleblowerfunktion säkerställer att den som rapporterar brott mot våra koder eller policydokument kan göra det anonymt och utan risk att utsättas för repressalier.