Hållbarhet i praktiken

Vårt hållbarhetsarbete styrs av Statens Ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020.

Enligt policyn är utgångspunkten att Teracom ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Denna policy säger även att de strategiska målen ska fokusera på värdeskapande samt vara relevanta för bolagets affärsverksamhet och väsentliga hållbarhetsaspekter. Ägaren ställer genom policyn krav på hur Teracom bedriver sitt hållbarhetsarbete inom områden som arbetsrätt och arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, miljö och klimat, affärsetik och antikorruption.

Hållbart företagande

Som statligt bolag ska Teracom agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att vi åtnjuter offentligt förtroende. Vi ser inte hållbarhet som en egen disciplin utan hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör. I den löpande verksamheten hanteras hållbarhetsfrågorna genom koncernfunktionen Kommunikation och Hållbarhet där expertkunskaperna är delegerade till en hållbarhetsstrateg.

Väsentliga hållbarhetsområden integreras i det dagliga arbetet

Styrelsen styr och följer upp arbetet genom policybeslut och hållbara strategiska mål. Vd är ytterst ansvarig för att säkerställa att satta mål uppnås. Till sin hjälp har vd företagsledningens chefer som tillsammans och med stöd från hållbarhetsstrategen är ansvarig för att integrera väsentliga hållbarhetsområden i det dagliga arbetet så att satta mål kan uppnås.

Policy och riktlinjer styr verksamheten

Etikpolicyn är den överordnade policyn som styr Teracoms verksamhet och hållbarhetsarbete. Utöver denna finns specifika policyer och riktlinjer såsom miljöpolicy, uppförandekod för anställda respektive leverantörer, säkerhetshandbok etcetera som adresserar specifika områden. Avvikelser rapporteras till närmsta chef eller via Teracoms anonyma visselblåsartjänst som hanteras av tredje part.

Statens ägarpolicy

Whistleblower

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har ...