Ansvarsfullt företagande

Vår strategi innebär ett långsiktigt åtagande att leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

Med det följer både möjligheter och stort ansvar. Vår tjänsteutveckling måste utgå ifrån breda kommersiella lösningar, men den måste också anpassas till våra kunders behov – och vi måste hela tiden ha fokus på kostnads- och resurseffektivitet.

För Teracom som leverantör av samhällskritiska funktioner är det självklart att koncernens verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. Vi associerar hållbarhet med ansvarstagande: ansvar för våra medarbetare, våra affärer, våra uppdragsgivare och vårt samhälle samt allas vår gemensamma framtid. Genom att stödja oss mot både nationella riktlinjer såsom Statens Ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 samt internationella initiativ såsom UN Global Compact och Agenda 2030 säkerställer vi att vi både strategiskt och operativt fokuserar på ett hållbart värdeskapande som är relevant för just vår affärsverksamhet.

Våra strategiska hållbarhetsområden är:

Ansvar för våra medarbetare
Våra medarbetare är kärnan i Teracoms verksamhet. Därför är var och en av dem, deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö, hälsa och kompetensutveckling strategiskt viktiga fokusområden. Genom rätt arbetssätt och effektiva processer vill vi skapa ett engagemang hos våra anställda där alla känner sig välkomna och bidrar med sin unika kompetens.

Ansvar för våra uppdragsgivare och samhälle
Ytterligare en viktig tillgång för Teracom är våra uppdragsgivare och uppdragsgivarnas förtroende för oss som leverantör. Våra uppdragsgivare består i huvudsak av samhällsviktiga aktörer och således är Teracoms leveranser en viktig del av hela samhällets gemensamma beredskap. Teracom ska vara en leverantör av kommunikationstjänster i nät som fungerar som en ryggrad i det svenska samhället, som garanterar att Sveriges kritiska uppkopplade system har tillgång till oberoende och säkra kommunikationsnät. Vi har höga krav från våra uppdragsgivare vad avser robusthet, säkerhet och tillgänglighet vilket utmanar vår verksamhet men det ger oss också vår identitet. Vi vill att våra uppdragsgivare ska uppleva våra tjänster som säkra och pålitliga. Teracom står stadigt när läget är ansträngt och kan leverera även när det mest oförutsedda inträffar

Ansvar för våra affärer
I rollen som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster har Teracom ett ansvar att driva på utvecklingen och bygga morgondagens infrastruktur i hela landet. Teracoms uppdrag breddades i augusti 2020 till att med fokus på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Med stöd av det intensifierar vi nu investeringarna i innovation, tillgänglighet och prestanda i ett kommunikationsnät med hög säkerhet och robusthet. Det stärker våra leveranser och gynnar samhällsviktiga aktörer. Som en följd av det valde Teracom att ansöka om att få delta i auktionen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. 

Ansvar för vår framtid.
När Teracom utvecklar och investerar i framtidens kommunikationsnät är hållbarhet en central del. De funktioner Teracom ska leverera är kommunikationslösningar som omges av hög säkerhet, robusta nät samt täckning där det behövs, när det behövs. Kraven på Teracom skapar en energiintensiv verksamhet där nyttan av dessa aspekter måste balanseras mot de miljömässiga och klimatpåverkande effekterna. Det är en av våra utmaningar när vi nu arbetar fram en strategi för att nå klimatneutralitet senast 2045, ett arbete som förväntas vara klart under 2021.