Koncernchefens kommentarer

Teracom fortsätter investera

Liksom för resten av världen har årets första kvartal dominerats av den allt mer utbredda spridningen av covid -19. Vi driver och utvecklar nät som alltid måste fungera, oavsett samhällsanträngningar. Baserat på våra nät levererar vi kommunikationslösningar som är avgörande för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera även i så utsatta lägen som under en pandemi. Våra initiala åtgärder i början av februari hade fokus på materielförsörjning för att undvika brist på reservdelar eller förseningar i planerade nätuppgraderingar. Epidemin befann sig vid den tidpunkten i Kina men teknikleverantörerna verkar i ett globalt ekosystem med ett oändligt antal samband mellan olika marknader och leverantörer.

Vi har varit i stabsläge sedan början av mars och arbetat med en bred kontinuitetsplanering. Återigen kan jag konstatera att våra medarbetare med ett fantastiskt engagemang och ansvarskänsla klarar av att hålla verksamheten igång trots många försvårande restriktioner. Det finns en kultur på Teracom att vara stolt över, en kultur som genomsyras av viljan att alltid garantera driften av dom samhällskritiska näten. Den är en kultur som vi ska värna i det fortsatta arbetet.

Under kvartalet har drift och nätutveckling genomförts som planerat. Ett viktigt steg i utvecklingen är det samarbete vi inlett med Ericsson för att stärka funktionalitet och säkerhet i vårt mobilnät. Investeringar i ett nät som gör skillnad för samhällsviktiga verksamheters förmåga att hantera känslig information och att kunna kommunicera i kritiska lägen. Det är självklart viktigt för våra kunder men också för att i en miljö av allvarlig ekonomisk inbromsning är det viktigt att vi som kan också fortsätter att investera.

Resultatet för kvartalet var något över plan. Kostnaderna har minskat främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för personal och konsulter var lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och bli effektivare i vår kärnverksamhet.

Den 15 april överlämnade regeringen sin vårändringsbudget till riksdagen. Där föreslår regeringen att Teracoms uppdrag ska ”utvidgas till att även omfatta att, med fokus på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer”. I sin motivering pekar regeringen bland annat på vikten av elektroniska kommunikationer med hög driftsäkerhet och starkt skydd för samhällets funktionalitet och säkerhet samt möjligheter att hantera olika krisförlopp. Det är mycket glädjande och viktigt för oss som bolag att få en så tydlig bekräftelse på samhällsnyttan med vår strategiska inriktning. Nästa steg i processen är riksdagens ställningstagande någon gång i juni.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef