Teracom Group delar upp koncernens risker i fyra typer, Politiska risker, Strategiska risker, Säkerhetsrisker och Marknadsrisker.

Ledningen har huvudansvaret för hantering av koncernens risker, vilka delas upp i fyra typer: Politiska risker, Strategiska risker, Säkerhetsrisker och Marknadsrisker. Det är en ny indelning av koncernens risker som utarbetats under 2019. Ansvarsfullt företagande, som tidigare utgjorde ett separat riskområde, är fortsatt mycket viktigt. Omvärldens såväl som vår egen förväntan på att vi ska agera hållbart genomsyrar hela vår verksamhet och olika hållbarhetsperspektiv ingår därmed i alla våra riskgrupper nedan. Alla som företräder Teracom ska agera föredömligt och i enlighet med våra interna policys och riktlinjer, bland annat vår etikpolicy och uppförandekod. Ledningen utgår ifrån ett riskbaserat synsätt. Riskhanteringen sker på ett strukturerat och proaktivt sätt med hjälp av en dokumenterad styrmodell, beslutsordning samt styrning genom ett flertal riktlinjer samt policys beslutade av styrelsen. Analyser, samt åtgärder för att hantera effekter av identifierade risker, görs kontinuerligt under året tillsammans med de operativa enheterna.

Politiska risker

Verksamheten påverkas av politiska beslut, regleringsbeslut och lagstiftning rörande till exempel media, elektronisk kommunikation, säkerhet och totalförsvar. Koncernen arbetar aktivt med regulatoriska frågor. Utöver dialog med beslutsfattare och intressenter är det viktigt att Teracom är transparent och synliggör vad bolagets förmågor kan leverera till samhället, för att på så sätt bidra till att beslutsfattare har ett korrekt beslutsunderlag. För denna liksom för övriga risktyper är det viktigt att Teracom har en relevant omvärldsbevakning så att rätt mottagare inom bolaget på ett tidigt stadium få signaler om beslut eller andra typer av förändringar som är på väg.

Strategiska risker

Teracoms strategiska inriktning mot säkra och robusta kommunikationstjänster ställer höga krav på förmågan att arbeta effektivt och ekonomiskt långsiktigt och hållbart. För att säkerställa kostnadsutvecklingen såväl som resursnyttjandet beslutar företagsledningen mål som sedan regelbundet följs upp. Teracoms basaffär, utsändning av radio och tv över marknätet, är under press från konsumenternas förändrade mediekonsumtion. Den strategiska inriktningen måste därmed innebära nya intäktskällor som kan bidra till att finansiera samhällstillgången marknät. För att säkerställa att Teracom utvecklar relevanta tjänster är det viktigaste verktyget en nära dialog med bolagets kunder. Den strategiska inriktningen är också investeringsintensiv och koncernen är därmed exponerad mot olika finansiella risker, av vilka finansierings-, ränte-, valuta- och kreditrisker är av störst betydelse. Dessa hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen och som präglas av en låg risknivå. Den styrande principen är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde från kortsiktiga rörelser i de finansiella marknaderna. Finansnettot ska optimeras inom givna ramar. Mer information om finansiella instrument och finansiell riskhantering finns i not 23 på sidan 82–84 i årsredovisningen.

Säkerhetsrisker

Teracom har höga krav på driftsäkerhet, inte bara under normala förhållanden utan även under olika former av påfrestningar och extraordinära händelser. Den tydligaste säkerhetsrelaterade risken är fysiska infrastrukturella och IT attacker i samband med större event som får större samhällspåverkan. Säkerhetsarbetet i sin helhet inriktas efter den säkerhetsplan som formulerats baserad på bolagets säkerhetsanalys. För att upprätthålla kompetens att hantera incidenter och kriser och minimera effekten av eventuella avbrott eller störningar, sker övningar regelbundet i samverkan med kunder och myndigheter. Informationssäkerhetsarbetet bygger på den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC27001.

Marknadsrisker

De första indikationerna på en vikande efterfrågan uppkommer ofta inom ramen för kunddialogen och försäljningsavdelningens arbete prioriteras och fokuseras så att vi bland annat säkerställer vårt relationsbyggande arbete. Det är också i kunddialogen Teracom kan kartlägga efterfrågan och funktionalitetsbehov och därmed strukturera våra lösningar så att de möter kundens önskemål. Ett viktigt hjälpmedel är även en utvecklad omvärldsbevakning som bland annat fokuserar på konkurrenternas kommunikation, erbjudanden och strategiska satsningar.