Styrelsen har huvudansvaret för hantering av koncernens risker, vilka delas upp i fem typer: Politiska risker, Strategiska risker, Säkerhetsrisker, Marknadsrisker samt Klimat- och miljörisker.

Indelningen av koncernens risker har utarbetats under 2019 och utvecklats ytterligare under 2020. Ansvarsfullt företagande, som tidigare utgjorde ett separat riskområde, är fortsatt mycket viktigt. Omvärldens såväl som vår egen förväntan på att vi ska agera hållbart genomsyrar hela vår verksamhet och olika hållbarhetsperspektiv ingår därmed i alla våra riskgrupper nedan. Alla som företräder Teracom ska agera föredömligt och i enlighet med våra interna policys och riktlinjer, bland annat vår etikpolicy och uppförandekod.

Ledningen utgår ifrån ett riskbaserat synsätt.

Riskhanteringen sker på ett strukturerat och proaktivt sätt med hjälp av en dokumenterad styrmodell, beslutsordning samt styrning genom ett flertal riktlinjer samt policys beslutade av styrelsen. Analyser, samt åtgärder för att hantera effekter av identifierade risker, görs kontinuerligt under året tillsammans med de operativa enheterna.

Politiska risker

Verksamheten påverkas av politiska beslut, regleringsbeslut och lagstiftning rörande till exempel media, elektronisk kommunikation, säkerhet och totalförsvar. Koncernen arbetar aktivt med regulatoriska frågor. Utöver dialog med beslutsfattare och intressenter är det viktigt att Teracom är transparent och synliggör vad bolagets förmågor kan leverera till samhället, för att på så sätt bidra till att beslutsfattare har ett korrekt beslutsunderlag. För denna liksom för övriga risktyper är det viktigt att Teracom har en relevant omvärldsbevakning så att rätt mottagare inom bolaget på ett tidigt stadium får signaler om beslut eller andra typer av förändringar som är på väg.

Strategiska risker

Teracoms strategiska inriktning mot säkra och robusta kommunikationstjänster ställer höga krav på förmågan att arbeta effektivt ochekonomiskt långsiktigt och hållbart. För att säkerställa kostnadsutvecklingen såväl som resursnyttjandet fastställer företagsledningen mål som sedan regelbundet följs upp. Teracoms basaffär, plattformen marknät för utsändning av radio och tv, är under press från konsumenternas förändrade mediekonsumtion. Den strategiska inriktningen måste därmed innebära nya intäktskällor som kan bidra till att finansiera samhällstillgången på marknät. För att säkerställa att Teracom utvecklar relevanta tjänster är det viktigaste verktyget en nära dialog med bolagets kunder. Den strategiska inriktningen är också investeringsintensiv och koncernen är därmed exponerad mot olika finansiella risker, av vilka  finansierings-, ränte-, valuta- och kreditrisker är av störst betydelse. Dessa hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen och som präglas av en låg risknivå. Den styrande principen är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde från kortsiktiga rörelser i de finansiella marknaderna. Finansnettot ska optimeras inom givna ramar. Mer information om finansiella instrument och finansiell riskhantering finns i not 23 på sidan 82–83.

Säkerhetsrisker

Teracom har höga krav på driftsäkerhet, under normala förhållanden såväl som under olika former av påfrestningar och extraordinära händelser. Den tydligaste säkerhetsrelaterade risken är riktade attacker, fysiska infrastrukturella och/eller IT-baserade, som får signifikant påverkan på samhällsviktiga funktioner, såsom vatten- och eldistribution eller medborgarnas tillgång till avgörande information. Säkerhetsarbetet i sin helhet inriktas efter den säkerhetsplan som formulerats baserat på bolagets säkerhetsanalys. För att upprätthålla förmågan att hantera incidenter och kriser och minimera effekten av eventuella avbrott eller störningar, sker övningar regelbundet i samverkan med uppdragsgivare och myndigheter. Informationssäkerhetsarbetet bygger på den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC27001.

Marknadsrisker

De första indikationerna på en vikande efterfrågan uppkommer ofta inom ramen för dialogen med uppdragsgivare och uppdragsavdelningens arbete prioriteras och fokuseras så att vi bland annat säkerställer våra relationer. Det är också i dialogen med uppdragsgivare som Teracom kan kartlägga efterfrågan och funktionalitetsbehov och därmed strukturera våra lösningar så att de möter kundens önskemål. Ett viktigt hjälpmedel är även en utvecklad omvärldsbevakning som bland annat fokuserar på konkurrenternas kommunikation, erbjudanden och strategiska satsningar.

Klimat- och miljörisker

Konsekvenser av klimatförändringarna kan påverka Teracoms förmåga att leverera genom verksamhetspåverkande skador på fysisk infrastruktur till följd av t.ex. extrem brand, nederbörd/översvämning, storm. Därutöver ökar/påskyndar miljögifter i luft och vatten underhållsbehovet på exponerad utrustning och infrastruktur. Teracoms energirobusthet baseras på dieseldrivna reservkraftverk och arbetet med att hitta reservkällor som kan möta de tuffa beredskapskriterierna tar tid, något som har en negativ påverkan på Teracoms hållbara utveckling och riskerar att försena Teracoms omställning till klimatneutralitet.