Fjärde kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter var 9 MSEK lägre jämfört med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 354 (363) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 (11) MSEK med en rörelsemarginal på 6 (3) procent.
  Effektivisering med lägre kostnader för personal samt lägre kostnader för viten och
  energi förklarar förbättringen.
 • Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt uppgick till 8 (3) MSEK.
 • Under kvartalet har avtal tecknats med NENT radio avseende utökning av FM-nätet.

Helåret 2020

 • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 1 355 (1 379) MSEK, en minskning hänförlig till lägre
  intäkter från tv-utsändning, Service och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
 • Rörelseresultatet uppgick till 156 (124) MSEK med en rörelsemarginal på 12 (9)
  procent. Detta förklaras främst av effektivisering med lägre kostnader för personal och konsulter som följd.
 • Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt uppgick till 110 (85) MSEK.
 • Riksdagen har godkänt att uppdraget för Teracom utvidgas till att även omfatta att,
  med fokus på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.
 • Avtal har tecknats med Discovery avseende ny regionalisering av Kanal 5 HD
 • Avtal har tecknats med Ericsson avseende ett 5G-förberett mobilnät.
 • Avtal har tecknats med TV4, gällande ett flerårigt avtal för utsändning av Fri-tv och ett för regionalisering av betal-tv under 2020.
 • Firmanamnet Netett Sverige AB har ändrats till Teracom Mobil AB.
 • Elisabeth Ronquist har anställts som CFO i koncernen.

Händelser efter balansdagen

 • Teracom AB har förvärvat 80 MHz i 2,3 GHz bandet vid PTS spektrumauktion den 19
  januari. Tillståndet gäller från 2021-01-20 till 2045-12-31. Pris 400 MSEK.

Nyckeltal Q4 2020 senast.jpg