Nätmoderniseringen slutförd, utbyggnaden fortsätter

Andra kvartalet 2021

• Implementering av nätmoderniseringen avseende den nya tekniska plattformen i 450 MHz-frekvensbandet har avslutats under kvartalet.  Samtliga 470 basstationer är nu migrerade till ett kärnnät byggt och designat för hög säkerhet

• Anmälan har lämnats in om kvalificering till MSB:s kommande upphandling av Rakel G2- nätet.

Första halvåret

• Under första halvåret har Teracom genomfört betydande satsningar på att utveckla bolagets förmåga som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster. Bland annat förvärvade Teracom AB frekvenstillstånden avseende 80 MHz i 2,3 GHz-bandet vid PTS spektrumauktion den 19 januari. Tillstånden löper från 2021-01-20 till 2045-12-31. 

• Teracom har fört nära dialoger med befintliga och framtida uppdragsgivare, vilket medför att Teracom har kunnat påbörja utbyggnaden med en prioritetsordning anpassad till samhällsviktiga aktörers behovsbild. Flera strategiskt viktiga avtal har kunnat tecknas, bland annat med Sjöfartsverket.

Händelser efter balansdagen

• Den 3 augusti erhöll Teracom AB:s ledningssystem för informationssäkerhet certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013.

 
Nyckeltal Q2.jpg