Andra kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 337 (346) MSEK, en minskning hänförlig till lägre
  intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
 • Rörelseresultatet uppgick till 48 (31) MSEK med en rörelsemarginal på 14 (9) procent. Effektivisering med lägre kostnader för personal och konsulter samt lägre kostnader för viten förklarar förbättringen.
 • Resultat efter skatt uppgick till 37 (27) MSEK.
 • Riksdagen har godkänt att uppdraget för Teracom utvidgas till att även omfatta att,
  med fokus på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.
 • Avtal har tecknats med Discovery avseende ny regionalisering av Kanal 5 HD
 • Anders Berg lämnade den 15 april tjänsten som CFO i Teracom Group. Markus Berg,
  ekonomichef Teracom Group, utsågs till tillförordnad CFO.

Händelser efter balansdagen

 • Extra bolagsstämma i Teracom Group AB 10 augusti, beslut om utvidgat uppdrag.

Nyckeltal q2.jpg