Kallelse årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, org.nr 556842-4856.

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl. 14:00
Plats: Teracom, Lindhagensgatan 122, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Övrigt deltagande samt möjlighet att ställa frågor
För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) kommer stämman att hållas med vissa begränsningar i övrigt deltagande.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, delta vid bolagsstämman per telefon och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Allmänheten kommer tyvärr inte att bjudas in till Teracoms årsstämma detta år. Istället kommer ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen och bolagsledningen per brev eller e-post. Vidare kommer anförandena från bolagets styrelseordförande och VD att göras tillgängliga på www.teracom.se på stämmodagen.

Anmälan
Anmälan om deltagande för riksdagsledamot per telefon respektive frågor från allmänhet görs till Juridik, Teracom Group AB, Box 30150, 104 25 Stockholm, alt e-post; bolagsstamma@teracom.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

För fullständig kallelse samt övrig information inför årsstämman, se dokumentationen nedan:

Årstämma

Årsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändr...