Svensk Kod för bolagsstyrning

Teracom tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Teracom ser den som ett av flera viktiga styrande regelverk för extern rapportering och kommunikation.

Avvikelser från Kod

Eftersom Teracom är helägt av svenska staten är dock vissa bestämmelser i Koden inte tillämpliga. Teracom avviker från följande punkter:

Punkt 2 om Bolagets valberedning

Eftersom Bolaget är helägt av svenska staten finns ingen valberedning. Referenserna till valberedningen i Kodens punkt 1.2, 1.3, 2, 4.6, 8.1, och 10.2 är därmed inte heller tillämpliga. Information om styrelsens ledamöter lämnas enligt vad som följer av kriterierna i punkt 2.6.

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. Enligt statens ägarpolicy nominerar ägarna, genom Näringsdepartementet, styrelseledamöter och revisorer. För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, som drivs och koordineras av departementet.

Punkt 4.4 om styrelsens oberoende

Enligt Kodens punkt 4.4 ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till ägarna. Bolaget gör avsteg från regeln eftersom det i företag som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende. Statens ägarpolicy anger att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av ledamöternas oberoende i förhållande till större ägare. Skälet bakom kodregeln att företag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende till större ägare, och att samtliga styrelseledamöters oberoende till större ägare ska redovisas, är att skydda minoritetsaktieägares intressen i företag med spritt ägande.

Den interna styrningen av Bolaget utgår från bolagsordningen. Bolagets bolagsordning avviker inte från gängse praxis och innehåller inte några särskilda regler om exempelvis tillsättande av styrelseledamöter eller om ändring i bolagsordningen. Utöver bolagsordningen är styrelsens arbetsordning, inklusive vd-instruktion, och koncernens policyer, viktiga styrdokument.