Styrelsen har inrättat två utskott som i tillämpliga delar följer Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 samt Svensk kod för bolagsstyrning. Båda utskotten är beredande.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Ledamöter i utskottet: Anitra Steen (ordförande), Annika Viklund och Leif Ljungqvist

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder främst frågor rörande finansiell risk, koncernens externa rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman.

Ledamöter i utskottet: Cecilia Ardström (ordförande), Leif Ljungqvist och Anders Hall