Styrelsens arbete och ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger på styrelsen.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för att Teracom sköts föredömligt inom de ramar lagstiftning, bolagets bolagsordning, statens ägarpolicy och Svensk Kod för Bolagsstyrning ger. Styrelsen ansvarar för att rapporteringen till ägaren och omvärlden ger en korrekt och fullständig bild av koncernens utveckling, finansiella ställning och risker.

Vidare ansvarar den för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt ser till att koncernen i tillämpliga delar följer rekommendationerna enligt NASDAQ Stockholm AB:s noteringsavtal. Styrelsen ska samordna sin syn med ägaren när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsens arbetsordning, som styrelsen årligen självt fastställer, innehåller, förutom regler för styrelsearbetet och ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, instruktioner gällande ekonomisk rapportering som komplement till Aktiebolagslagens bestämmelser och Koden.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att den fullgör sina uppgifter. Ordföranden ansvarar bland annat för att varje ny styrelseledamot genomgår lämplig introduktionsutbildning och att styrelsen löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernen.

Ordföranden svarar dessutom för bolagets kontakter med ägaren och för att förmedla ägarens synpunkter i ägarfrågor till styrelsen.

Styrelsens arbete

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning och ett antal instruktioner. Arbetsordningen och instruktionerna reglerar bland annat rapporteringen till styrelsen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD respektive styrelsens utskott, ordförandens uppgifter, former och innehåll för styrelsemöten samt utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policies och instruktioner. Styrelsen ska även godkänna vissa väsentliga avtal, inklusive avtal mellan Teracom och VD, vice VD och sådana övriga personer inom koncernen som utgör ledande befattningshavare.

Ordföranden leder styrelsens arbete enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden ansvarar bland annat för att ledamöterna får relevant information, för kontakten med ägaren i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägaren till styrelsen.

De ärenden som styrelsen har haft på agendan varje år framgår av bolagsstyrningsrapporten.