Teracoms styrelse består av 7 av bolagsstämman utsedda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse två ledamöter och två suppleanter och har utnyttjat denna rättighet.

Anitra Steen

Styrelseordförande invald 2019

Cecilia Ardström

Ledamot, invald 2019

Anders Danielsson

Ledamot, invald 2019

Jonas Haggren

Ledamot, invald 2020

Anders Hall

Ledamot, invald 2020

Leif Ljungqvist

Ledamot, invald 2019

Annika Viklund

Ledamot sedan 2017

Jan Ossfeldt

Ledamot sedan 2020

Jessica Orwald

Ledamot sedan 2021

Robert Esperi

Suppleant sedan 2020

Bengt-Ole Hamilton

Suppleant sedan 2021

Riktlinjer för ersättningar

Styrelse och utskottsledamöternas arvoden bestäms av ägaren vid årsstämman, i enlighet med statens ägarpolicy.

Styrelsens arbete och ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger på styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott som i tillämpliga delar följer Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 samt Svensk kod för bolagsstyrning. Båda utskotten är beredande.