KMPG är vid årsstämma valt till revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning.

Ansvaret för val av revisor ligger hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman. Statens ägarpolicy och riktlinujer för bolag med statligt ägande 2017 anger att förslag till val av revisor och revisors arvode i bolag med statligt ägande ska lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget med tillämpning av de regler om upphandling och val av revisor som gäller för bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad enligt EU:s revisorsförordning.

Vid årsstämman 2019 utsågs det registrerade revisorsbolaget KPMG AB intill utgången av årsstämman 2020. Revisionsbolaget meddelade på stämman att till huvudansvarig revisor har utsetts:

Helena Nilsson