Bolagsstyrning

Årsstämma 2021

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 22:e april 2021

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ä...

Svensk Kod för bolagsstyrning

Teracom tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelse

Teracoms styrelse består av 7 av bolagsstämman utsedda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse två ledamöter och två suppleanter och har utnyttjat denna rättighet.

Styrelsens arbete och ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger på styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott som i tillämpliga delar följer Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 samt Svensk kod för bolagsstyrning. Båda utskotten är beredande.

Revisorer

KMPG är vid årsstämma valt till revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson

Bolagsstyrningsrapporter

Här publiceras de senaste rapporterna för bolagsstyrning.