Koncernchefens kommentarer

Breddat uppdrag och starkt resultat

Vi hör om det hela tiden. Hotbilden mot Sverige har förändrats i grunden, och utvecklingen fortsätter i en allvarlig riktning. Det säkerhetspolitiska läget i Europa har över tid försämrats till följd av ökad militär aktivitet, cyberspionage, it-attacker och påverkansoperationer. Sverige utsätts för aggressiva cyberattacker varje dag. Dessa skulle kunna slå ut samhällsviktiga verksamheter som energiförsörjning, finansiella tjänster och sjukvården. Samtidigt innebär klimatförändringarna högre risker för svåra stormar, skogsbränder och översvämningar. Sverige är långt ifrån värst drabbat, men har ändå upplevt hur sådana händelser kan få långtgående konsekvenser för samhället.

Vi kan inte hindra utvecklingen, men vi är en viktig del av den svenska motståndskraften. Robusta och säkra nät är en hörnsten i ett modernt och fungerande totalförsvar. När totalförsvaret nu återbyggs behöver även de elektroniska kommunikationssystemen framtidssäkras. Den svenska beredskapen behöver helt enkelt stärkas i en osäker omvärld.

Den 10 augusti fattade vår ägare, svenska staten, det formella och viktiga beslutet att bredda vårt uppdrag till att även omfatta säkra och robusta kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer. Det markerar vi genom att samla alla våra tjänster under varumärket Teracom Samhällsnät.

Vi arbetar nu intensivt med att utöka vår förmåga att leverera. Det innebär investeringar i bland annat täckning, kapacitet och funktionalitet. Därför är det mycket glädjande att Teracom Samhällsnät har godkänts som en av fyra sökande att delta som budgivare i den kommande spektrumauktionen som, enligt PTS, förväntas vara centrala för 5Gutvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

Vi har också inlett en ny inventering av vår beredskapsförmåga för att säkerställa att den har en relevant täckning för hela vår samhällsviktiga verksamhet. Beredskapsförmågan inkluderar inte bara material. Det är också viktigt att vi inom bolaget har nödvändig kompetens för att fungera självförsörjande i ansträngda lägen i så hög utsträckning som möjligt.

Nu intensifieras vår dialog med samhällsviktiga aktörer för att säkerställa att vi i vårt fortsatta investerings- och innovationsarbete satsar på rätt funktionalitet. Det är ju deras samhällskritiska funktioner som ska säkras.

Resultatet för perioden januari till september översteg förväntningarna och var bättre än för samma period föregående år, trots lägre intäkter från främst tv-utsändning. Det förklaras främst av det lyckade effektiviseringsprogrammet samt ökade intäkter från uppdrag med prioriterade kunder. Resultateffekterna av Covid-19 är fortsatt begränsade under perioden.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef