Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Informationen nedan gällande personuppgiftsbehandling riktar sig till dig som något av bolagen inom Teracomkoncernen (nedan Teracom) har en relation med, antingen genom vår verksamhet eller dig som representant för en organisation.

Exempel på information kan vara att; du har mailat till oss, deltagit på ett event, besökt vår hemsida eller på annat sätt har kommit i kontakt med oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Teracom samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, detta kan exempelvis gälla när du tar kontakt med oss, mejlar, eller anmäler dig till ett event eller seminarium. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i övrigt framgår nedan under ”Hur samlar vi in uppgifterna”:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel.

 • Kontaktuppgifter till exempel adress, e-postadress och telefonnummer.

 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår hemsida.

 • Information som du tillhandahåller i samband med möten, uppdrag eller event, så som krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.

 • Bilder eller filmmaterial som vi tar på våra bolagsstämmor, event, deltagande i seminarier och projekt samt liknande tillställningar.

Hur samlar vi in uppgifterna?

Teracom mottar och sparar uppgifter:

 • När du skickar e-post till eller mottar e-post från oss.

 • När du ringer till oss, om du lämnar några uppgifter.

 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss, exempelvis via möten, samtal, sociala medier eller event.

 • Via vår hemsida

Vad används uppgifterna till?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
För att administrera vår relation med dig. 

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig, och deras hantering av informationen är strikt reglerad utifrån Teracoms säkerhetspolicy.

Hur länge sparas uppgifterna?

Teracom sparar endast dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Exempel på detta kan vara när vi har kontakt med dig via e-post i ett ärende, när du deltar i ett event eller möte, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan vi behöva dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.

 • Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning – Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster, exempelvis IT-leverantörer, arrangörer av ett event du deltagit i (exempelvis arrangörer eller föreläsare).

 • Våra revisorer och andra professionella rådgivare.

 • Tredje part på grund av en rättslig förpliktelse. Skulle vi bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer vi att informera dig i den utsträckning vi inte är rättsligt förhindrade att göra det.

 • Sociala medier så som Instagram, Facebook, LinkedIn och Youtube. Om du använder dessa tjänster hänvisar vi till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.

Vi lämnar inte ut din information genom att sälja dina personuppgifter eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål.

Överföring till leverantörer i tredje land

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES. Om du är du kund till Teracom Mobil AB kan dock viss kontaktinformation behandlas utanför EU/ESS, när så är nödvändigt. Mer information finner du då i den integritetspolicy som är kopplat till ditt avtal. 

Dina rättigheter

Informationen nedan beskriver vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). En sådan begäran skall göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen skriven under ”Kontaktuppgifter”. Märk kuvertet ”Registerutdrag”. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. 

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering 
Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;

 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;

 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa sammanhang har du rätt att kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning innebär det att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning
Den behandling av dina personuppgifter som vi gör baserat på en intresseavvägning har även rätt att invända mot. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål
Om du anser att vi på något sätt behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till Teracom AB så fort som möjligt. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål. 

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies
Vi samlar även in personuppgifter genom användning av cookies för att granska och föra statistik över besök och användning av vår hemsida. Läs mer här om hur vi använder Cookies.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig 
Teracom AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas enligt denna integritetspolicy; Teracom AB, org nr: 556441-5098, Box 30150, 104 25 Stockholm. 

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter
Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på adressen ovan, märk kuvertet Dataskydd.